รุ่นที่ 171 วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา และคณะ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี
รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

รุ่นที่ 48 วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2564

วิทยากร :
ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี และคณะ

ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ

R&D (ออนไลน์)

รุ่นที่ 23        วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2564

ค่าลงทะเบียน       3,800 บาท

ปัญญาประดิษฐ์ด้วยไพธอน

(ออนไลน์)

รุ่นที่ 1     วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียน       3,000 บาท

การเขียนตำราระดับอุดมศึกษา

ที่มีคุณภาพ (ออนไลน์)

รุ่นที่ 9        วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียน       3,500 บาท

การใช้โปรแกรม LISREL

โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัย

ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

(ออนไลน์)

รุ่นที่ 45    วันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียน       5,500 บาท

การใช้โปรแกรม SPSS for Windows

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิคิ

(ออนไลน์)

รุ่นที่ 63    วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564

ค่าลงทะเบียน       3,000 บาท

หมายเหตุ :

1 . หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม ตั้งแต่รุ่นที่ 170 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็น การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ และ ปรับลดจำนวนวันฝึกอบรม เหลือจำนวน 2 วัน

2. หลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและบทความ ตั้งแต่รุ่นที่ 48 เป็นต้นไป
ปรับลดจำนวนวันฝึกอบรม เหลือจำนวน 2 วัน

การเขียนตำราอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบฯ

กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0

จากใจผู้เข้าอบรม "การเขียนตำราฯ"