หลักสูตร การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5 เลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรม จากเดิม วันที่ 18 – 20 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2564

หลักสูตรฝึกอบรม

หมายเหตุ :

1 . หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม ตั้งแต่รุ่นที่ 170 เป็นต้นไป
เปลี่ยนชื่อเป็น การเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ และ ปรับลดจำนวนวันฝึกอบรม เหลือจำนวน 2 วัน

2. หลักสูตร การเขียนผลงานวิชาการและบทความ ตั้งแต่รุ่นที่ 48 เป็นต้นไป
ปรับลดจำนวนวันฝึกอบรม เหลือจำนวน 2 วัน

การเขียนตำราอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบฯ

กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0

จากใจผู้เข้าอบรม "การเขียนตำราฯ"