หนังสือเชิญเข้าอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

2
หลักสูตรการเขียนตำราฯ เต็ม"

การเขียนตำราอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ

การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบฯ

กลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุไทยในยุค 4.0

จากใจผู้เข้าอบรม "การเขียนตำราฯ"